ขายโรงงานอุตสาหกรรมในศรีลังกา

 • Kerry Logistics เปิดสำนักงานใหม่ในศรีลังกา …

   · Kerry Logistics Network (Kerry Logistics) เป ดต ว บร ษ ท Kerry Logistics Lanka (Pvt) Ltd (Kerry Lanka) ก จการร วมท นระหว าง Kerry Logistics และ IAS Holdings ในประเทศศร ล งกา เพ อเพ มข ดความสามารถในการให บร การต วแทนร บจ ดการ ...

 • อุตสาหกรรมในศรีลังกา

  อ ตสาหกรรมในศร ล งกา,อ ตสาหกรรม โซล ช นเทปกาวสำหร บอ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ า หมวดต าง ๆ อ ปกรณ เคร องใช ไฟฟ าในเช งพาณ ชย เตาอบ & แผงห วเตา(One Belt One Road and opportunity of Thailand ...

 • ขายโรงโม่ในศรีลังกา

  ขายโรงโม ห น ท งระบบ Truck2Hand ขายโรงโม ห นท งระบบ 1. ปากแรก 42 x 30 พร อมมอดเตอร 1 ช ด 2. ปากซอย 52 x 12 จำนวน 2 ช ดพร อมมอเตอร 3.

 • น้ำยาฆ่าเชื้อขายส่งในศรีลังกา

  ขายน ำยาฆ าเช อส ขอนาม ย ToolnTool เคร องพ นฆ าเช อโรคในอากาศ ขายส งToolnTool. TooLnTool เคร องพ นฆ าเช อโรคในอากาศ ค อเคร องทำคว นจากน ำยาฆ าเช อ Nature Phytoncide เคร องทำคว นท ม ...

 • อุตสาหกรรมสบู่ในศรีลังกา

  ใช ในอ ตสาหกรรมสบ สบ - ว ก พ เด ย. Sep 08, 2006·สบ สำหร บการชะล างได มาจากน ำม นพ ชหร อส ตว และไขม นท ม ค าเบสส ง เช น โซดาไฟ หร อโพแทสเซ ยมไฮดรอกไซด ในสาร ...

 • นายบุญธรรม ศรีลังกา

   · นายบ ญธรรม ศร ล งกา ประกอบก จการส ข าว ( …Read more » นายบ ญธรรม ศร ล งกา ประกอบก จการส ข าว (กำล งส ส งส ดของร านส ข าว 4 เกว ยน/ว น) อย ท อำเภอเว ยงช ย จ งหว ดเช ยงราย

 • ผู้ผลิตขายส่งผงซักฟอกในศรีลังกา

  ผ ผล ตขายส งผงซ กฟอกในศร ล งกา,ASIA Chemical - ผ ผล ตโรงงานผงซ กฟอกม ออาช พและซ พพลายเออร ในประเทศจ น ย นด ต อนร บส โรงงานผงซ กฟอกค ณภาพส งขายส งในราคาท แข งข น ...

 • ขายโรงงานอุตสาหกรรมในศรีลังกา

  ขายหร อให เช า โรงงานในน คมอ ตสาหกรรมนวนคร โรงงานอ ตสาหกรรม พร อมใบอน ญาต ท ด น 8.02 ไร (12,000 ตร.ม.) ต วโรงงานเป นอาคารร ปต ว U ประกอบด วย 3 อาคาร

 • โรงงานผสมคอนกรีตในศรีลังกา

  โรงงานผสมคอนกร ตในศร ล งกาจะได ร บการบำร งร กษาท ด ท ส ดเพราะเราม ท มงานหล งการขายพร อมให บร การค ณได ตลอดเวลาต ดต อเราตอนน ! ...

 • ขายโรงงานบดโลหะศรีลังกา

  ขาย ก จการบดพลาสต กและเคร องจ กร เศษพลาสต กพร อมขายและรอบด ประมาน 6-7 ต น (ประมานการอาจม บวกลบ) ม ท กเช อ แยกไว แล วบางส วนบดแล ว ...

 • ศรีลังกาสบู่อุตสาหกรรม

  อบเชย เคร องเทศท ใช มาก ปล กง าย ขายด - เทคโนโลย ชาวบ านใช การเพาะเมล ด โดยให นำเมล ดมาเพาะโดยเร วใน 2-3 ว น เพราะเมล ดจะส ญเส ยความงอกอย างรวดเร ว เมล ดท ...

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

  กรมโรงงานอ ตสาหกรรมเร งตรวจสอบโรงงานท ม สารเคม โรงงานประกอบก จการเก ยวก บการผล ตยางเรซ นส งเคราะห ยางอ ลาสโตเมอร พลาสต ก จำนวน 92 โรงงาน และ ...

 • ขายโรงงานบดโลหะศรีลังกา

  ขายก จการบดพลาสต กและเคร องจ กร เศษพลาสต กพร อมขายและรอบด ประมาน 6-7 ต น (ประมานการอาจม บวกลบ) ม ท กเช อ แยกไว แล วบางส วนบดแล วบางส วนย งไม บด 2.

 • ขายโรงเจียรในศรีลังกา

  ขายโรงเจ ยรในศร ล งกา ห นเจ ยรส เข ยว เจ ยรคาร ไบด เซราม ค ขนาดโต 5"-20 ...NanaSupplier-บร ษ ท ด บบล ว.เค ม ลต ท ลส จำก ด จำหน ายห นเจ ยรส เข ยว เจ ยรคาร ไบด เซราม ค ขนาดโต 5 ...

 • คุณภาพ อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในศรีลังกา เพื่อ ...

  เล อกซ อ อ ตสาหกรรมป นซ เมนต ในศร ล งกา ท Alibaba และต งค าระบบท เหมาะก บความต องการของค ณ ร บ อ ตสาหกรรมป นซ เมนต ในศร ล งกา ต างๆท สามารถรองร บงานขนาดใหญ ...

 • ซัพพลายเออร์เคมีทำความสะอาดอุตสาหกรรมในศรีลังกา ...

  สภาพแวดล อมการผล ต พ นธม ตรความร วมม อ http- ซ พพลายเออร เคม ทำความสะอาดอ ตสาหกรรมในศร ล งกาแผนท โคล มโบ,ไทยต ดอ นด บ 46 จาก 190 ประเทศท ม ความสะดวกในการทำธ ...

 • คุณภาพในประเทศและอุตสาหกรรม ไนโตรเจนศรีลังกา

  ซ อม ลต ฟ งก ช น ไนโตรเจนศร ล งกา บน Alibaba ไนโตรเจนศร ล งกา ท ออกแบบมาอย างด เหล าน มาพร อมก บข อเสนอราคาท น าสนใจข อเสนอและข อกำหนดท กำหนดเอง ...

 • โรงงานล้างทรายในศรีลังกา

  ท าทราย ok ขายทราย ทรายหยาบ ทรายละเอ ยด ทรายถม ขายห น ห น1 ล กร ง ห นคล ก ห น3/4 สะอาด ค ดเกรดa จ ดส งเต มค ว จากแหล งผล ตโดยตรง ในราคาท ท าน ...

 • ผู้ผลิตในจีน โรงงานเครื่องดื่มศรีลังกาห้องสะอาด

  China โรงงานเคร องด มศร ล งกาห องสะอาด ก บการขายส งท ม ค ณภาพส งผ ผล ตและผ จ ดจำหน ายช นนำ โรงงานเคร องด มศร ล งกาห องสะอาด ค นหาโรงงานและผ จ ดจำหน าย ...

 • ขาย โรงงาน พร้อมที่ดิน ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ...

  โรงงาน ขาย พร้อมที่ดิน 10-0-80 ไร่ ตั้งอยู่ ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่ใช้สอยในโรงงาน 8,265 ตร.ม. พื้นที่สำนักงาน 1,616 ตร.ม. และโรงอาหาร ...

 • กรมโรงงานอุตสาหกรรม | Department of industrial works

  พระราชบ ญญ ต โรงงาน (ฉบ บท 2) พ.ศ. 2562 พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพ จารณาอน ญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535

 • ขายโรงงาน ใน นิคมอุตสาหกรรมบางพลี เทพารักษ์ กม. 23 ...

  ขายโรงงาน ในน คมอ ตสาหกรรมบางพล เทพาร กษ กม. 23 สม ทรปราการ 1. เป นโรงงานเหล กเด ม สภาพด พ นแน น แข งแรง พร อมใช งาน อย ซอย 5/1 น ำไม เคยท วม 2.

 • ขายโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานในประเทศไทย

  ขายโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม โรงงานในประเทศไทย(Click here for English version) ไนท์แฟรงค์ฯ ช่วยท่านประหยัดเวลาในการจัดหาโรงงาน ในทำเลและราคาที่ ...

 • เครื่องผสมคอนกรีตสำหรับขายในศรีลังกา

  2. ในแง ของกำล งการผล ต AIMIX สามารถให บร การล กค าได เคร องผสมคอนกร ตขนาดเล ก, เคร องผสมคอนกร ตขนาดเล ก, กลางและ ขายเคร องผสมคอนกร ตขนาดใหญ .

 • โรงงานในนิคมแหลมฉบัง

  โรงงานในนิคมแหลมฉบัง - Trovit. รหัสSJ1579 ขายโรงงานเนื้อที่ 13 ไร่เศษ อยู่ในนิคมอุตสาหกรรม WHA ชลบุรี1 ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง 35 นาที,-. ชลบุรี ...

 • ชี้ช่องเจาะตลาดศรีลังกา | RYT9

  การลงท นของไทยในศร ล งกา ระหว างป 2521-2547 ม ม ลค าการลงท นรวม 13,172 ล านเหร ยญสหร ฐฯ สาขาท ม ม ลค าการลงท นมากท ส ด ค อสาขาธ รก จการเง น 9,691 ล ...

 • ศรีลังกา กับ ชาซีลอน

   · สมัยที่ชาวอังกฤษยังอยู่กันเต็มศรีลังกาหรือซีลอนในตอนนั้น ชาวอังกฤษเริ่มต้นโดยนำต้นชาจากจีนมาปลูกแทนที่ธุรกิจกาแฟที่ ...

 • ขายโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน พร้อม ...

  ขายโรงงานเขตประกอบการเสร (ส งออก) น คมอ ตสาหกรรมภาคเหน อ จ.ลำพ น โทร 061-9198714 • พ นท ด นรวม 4ไร 2งาน 80ตารางวา • อาคารโรงงาน 2 อาคาร พ นท ใช สอยรวมประมาณ 4,100 ...

 • โรงงานบดในศรีลังกา

  โรงงานบดในศร ล งกา ส ข าวจ วช างน อยม เคร องบดรำและตะแกรงร อนข าวสารใน… ล กค าจากพรานกระต าย*ขอบค ณ ค ณเอ จากอ.พรานกระต าย จ.กำแพงเพชร ท ไว ...

 • แอร์โรงงานชลบุรี รับ ติด ตั้ง แอร์ โรงงาน ชลบุรี รับ ...

  ขายแอร บ าน แอร สำน กงาน แอร โรงงาน ร บต ดต งแอร ซ อมแอร ย ายแอร ล างแอร แอร อ ตสาหกรรมขนาดเล กและขนาดใหญ ขนาดของเคร องปร บอากาศ ด ท ขนาด BTU แบ งแยกได 3 ระ ...

 • ขายโรงงานบดศรีลังกา

  ขายของก นอะไรด ของก นเล นทำง าย ได กำไรงาม back to menu ↑ PURIN Porcelain Ceramic Tiles กระเบ องค ณภาพระด บพร เม ยม บร ษ ท บางกอก เซราม ค พรอสเพอร ต จำก ด เป นอ กโรงงานเซราม กท ด ท ...

 • โรงงานยางมะตอยในศรีลังกาจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ ...

  โรงงานผล ตยางมะตอยในศร ล งกาสามารถผล ตส วนผสมแอสฟ ลต ท กประเภทได อย างม ประส ทธ ภาพม ท งแบบคงท ประเภทม อถ อประเภทกลองแบบต อเน องต ดต อเราตอนน ! ...

 • ไฟไหม้โรงงานพลาสติกในศรีลังกา เสียชีวิต 13 ราย

  ศรีลังกา 1 ก.พ.-เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานพลาสติกในกรุงธากาของศรีลังกา ...

 • ขายโรงงานบดเครื่องเทศในศรีลังกา

  ขายโรงงานบดเคร องเทศในศร ล งกา บดสายการผล ตโรงงานศร ล งกาการประย กต ใช ว ธ การว ว ฒนาการโดยใช ผลต างในการจ ดสมด ล SCI ECO SERVICES Co Ltd Metrological Center 33 2 Moo 3 Banpa Kaeng Khoi Saraburi 18110 ...

 • ค้นหาผู้ผลิต อุตสาหกรรมเคมีในศรีลังกา …

  ค นหาผ ผล ต อ ตสาหกรรมเคม ในศร ล งกา ผ จำหน าย อ ตสาหกรรมเคม ในศร ล งกา และส นค า อ ตสาหกรรมเคม ในศร ล งกา ท ม ค ณภาพด วยราคาท ด ท ส ดใน Alibaba ...

ปรึกษาฟรี  หรือ  ทิ้งข้อความไว้

ลิขสิทธิ์ © AMC | แผนผังเว็บไซต์

gotop